Grønn framtid

MODERNE MATPRODUKSJON | SOLKRAFTVERK | ENERGISTASJON FOR ELBILER

INNOVASJON OG FORSKNING

Høyteknologisk vertikalt landbruk

Høyteknologisk vertikalt landbruk

Vi etablerer robotiserte plantefabrikker for storskala produksjon av mat, som eksempelvis salater, urter, microgreens og annen grønt og frukt.

Les mer
Ladestasjon for elbiler

Ladestasjon for elbiler

Vi etablerer stor ladestasjon for elbiler med tilhørende servicefunksjoner som butikk/kiosk, kafè, toaletter etc.

Les mer
Solkraftverk

Solkraftverk

Vi bygger stort solkraftverk. Harabakken ligger solvendt og gunstig til for produksjon av solkraft.

Les mer
Harabakken er et småbruk i Ringsaker kommune i Innlandet fylke, lokalisert ved Økelsrudkrysset (fire felts E6) noen hundre meter sør for Rudshøgda.

Eiendommen er på ca 80 mål, hvorav ca 25 mål er dyrket mark som i dag forpaktes bort til kornproduksjon.
Harabakken har flere hundre år gammel historie, og der er gjort arkeologiske funn på eiendommen som er fredet. I nyere tid har det vært drevet jord-, skogbruk og dyrehold på Harabakken. Det har vært sauehold helt inntil slutten av 2010-tallet, men denne virksomheten er nå avviklet, og den gamle bebyggelsen er planlagt revet. Det dyrkede jordbruksarealet på Harabakken skal fortsatt benyttes til konvensjonell matproduksjon.

I 2019 kjøpte Robert Storbekk og Hanne Kolloen Harabakken for å revitalisere eiendommen og utvikle ny grønn næringsvirksomhet der, som blant annet omfatter moderne matproduksjon og fornybar energiproduksjon. Det planlegges industrielle høyteknologiske plantefabrikker med integrerte solkraftverk, energistasjon for elbilister og utleieareal for innovasjon og forskning. Eiendommen ligger gunstig til med avkjøring i Økelsrudkrysset, og med enkle tilkoblingsmuligheter til kraftnett, vann og avløp.

 

Mars 2019

Robert Storbekk og Hanne Kolloen kjøper Harabakken gjennom selskapet Harabakken AS, og starter en forstudie om muligheter for å etablere innovativ og bærekraftig virksomhet innen matproduksjon produksjon av fornybar energi på eiendommen.

03.03.2019
 

Oktober 2021

Det avholdes første dialogmøte med plansjef, næringssjef og landbrukssjef i Ringsaker kommune der foreløpige planer og resultatet fra forstudien ble presenterert. Kommunen uttrykte positiv holdning til prosjektet, både ut i fra landbruks-/næringshensyn, der det vurderes svært interessant å få etablert et framtidsrettet og klimariktig prosjekt i kommunen som det kan knyttes utvikling og forskning til, samt at det gir arbeidsplasser. Harabakken AS inngår avtale med konsulentfirmaet Arealtek AS i Elverum om bistand med planinitiativ og detaljregulering av eiendommen.

06.10.2021
 

Februar 2022

Utkast til planinitiativ presenteres for Planutvalget i Ringsaker kommune, som resulterte i vedtak om at det tillates igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommen, begrenset til vurdering av etablering av veksthusene. Veiservice og ladestasjoner er ikke i tråd med arealformålet i kommuneplanen, og denne arealbruken må først avklares gjennom kommuneplanens arealdel.

09.02.2022
 

Mars 2022

Planinitiativet presenteres for Regionalt Planforum som består av representanter fra Ringsaker kommune, Innlandet fylkeskommune, Statsforvalter, Statens vegvesen og Nye Veier AS.

15.03.2022
 

Desember 2022

Forslag til reguleringsplan gjeldende plantefabrikkene sendes til Ringsaker kommune.

16.12.2022
 

Februar 2023

Det avholdes møte i Planutvalget i Ringsaker kommune der det gjøres vedtak om å legge reguleringsplanen for Harabakken ut til offentlig høring. Harabakken AS inngår avtale med konsulentfirmaet Plan1 AS i Elverum om bistand med detaljregulering av eiendommen.

22.02.2023
 

Juni 2023

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel oversendes arealinnspill for etablering av hurtiglade- og servicestasjon på Harabakken.

02.06.2023
 

November 2023

Det avholdes møte i Ringsaker kommunestyre der det innsendte forslaget til reguleringsplan for plantefabrikker på Harabakken ble vedtatt.

22.11.2023
  • Bogstivegen 66, 2360 Rudshøgda, Norway
*
*